top of page

Dohoda

Mlčenlivost je samozřejmostí.

Nemusíte mít žádné doporučení od lékaře.

Vše probíhá na základě terapeutického vztahu.

 • Mlčenlivost je samozřejmostí. Vše, co zazní v rámci sezení je důvěrné.

 • Uvádíte pouze jméno (stačí i křestní) a kontakt na sebe.

 • Bez záznamů pro pojišťovnu či další subjekty.

 • Z důvodu bezpečného terapeutického prostředí je u klientů mladších 18. let konzultace s rodiči předem probrána s klientem.

 • Při párové terapii je samozřejmostí bezpečné prostředí pro oba klienty, totéž platí pro práci s rodinami  .

 • Témata a tempo určuje především klient. S klientem se po dohodě oslovujeme nejčastěji křestním jménem.

 • Na frekvenci setkávání se domlouváme s klientem individuálně, vycházím vstříc klientovým možnostem. Jako optimální se mi pro práci s klienty ukazuje frekvence setkávání 1x za 14 dnů až za 3 týdny. V začátcích terapie nebo v nejzátěžovějším období 1x týdně.

 • Při práci s klientem se snažím porozumět jeho životní cestě, jeho vnímání situace. Snažíme se vnímat potíže v souvislostech, společně hledáme možnosti ke změně, nalézáme úlevu od potíží, objevujeme a posilujeme klientovy zdroje v běžném životě.

 • Dle dohody o vhodnosti zařazujeme do sezení nácvik relaxačních a dechových technik (Schultzův autogenní trénink s řízenou imaginací, prvky hloubkové relaxace yoga nidra) nebo hypnózu.

 • Postupně dochází k úlevě, kterou většinou pozoruje i klientovo okolí, až k mizení potíží. Průběžně v terapii s klientem reflektujeme pokroky a změny.

 • Obvyklá délka psychoterapeutické konzultace je 50 minut. Nemusíte mít žádné doporučení např. od lékaře.

 • Nepracuji primárně s diagnózou, ale s klientem jako jedinečnou bytostí se svým životním příběhem, těžkostmi, i radostmi, tak abychom se společně dostali k porozumění významu potíží právě v kontextu Vašeho života a poté ke změnám v emočním prožívání, způsobech myšlení a nahlížení na různá témata a také ke změnám v chování, jinak řečeno k postupnému zavádění změn do života.

 • Vše probíhá na základě terapeutického vztahu. To považuji za velmi důležité. Pokud terapeut potřebuje nějaké téma související s průběhem psychoterapie probrat na své supervizi (tím je podporována kvalita odborné práce), samozřejmostí je zachování anonymity klienta a podmínkou je klientův informovaný souhlas.

3.jpg
4.jpg
 • Pokud by to mohlo být pro klienta prospěšné, mohu doporučit, kam se obrátit např. pro psychiatrickou péči. Lékař může s Vámi potíže probrat, případně následně předepsat medikaci. Někdy je vhodné spojit oba přístupy - medicínský i psychoterapeutický, případně i fyzioterapeutický. Emoce bývají úzce propojeny s tělem a často jeden problém ovlivňuje druhý.

 • Nejsou zde podstatná a nepodstatná témata, především klient je ten, který určuje, o čem chce/potřebuje hovořit a na čem pracovat. Toto zadání se může v průběhu terapie přehodnotit i měnit. Po několika sezeních (např. po 10) je dobré shrnout, jak se terapie daří a na čem budeme dále pracovat.

 • Na prvním sezení společně s klientem probereme, jaké má potíže, co ho trápí, jaké máme možnosti psychoterapeutického působení, jaká bude nejoptimálnější frekvence setkávání, jakou délku terapie můžeme předpokládat. Odhadovaná délka celého psychoterapeutického procesu je orientační. Skutečná délka závisí na průběhu terapie, vývoji potíží a zavádění změn do běžného života.

 • Zodpovím samozřejmě i další otázky týkající se společné práce. Často nastává úleva už po prvním sezení, kdy je část potíží jakoby ponechána v terapeutické pracovně. Platí zde zřejmě, že sdílená starost je menší starost. V průběhu terapie bývají období, kdy je více těžších témat a potom i období, kdy nastává úleva. V těchto momentech je ze zkušenosti dobré v terapii vytrvat a počkat na upevnění zlepšení stavu.

 • Klient může psychoterapii ukončit, pokud se tak rozhodne. Nemůže-li ze závažného důvodu terapeut s klientem dále pracovat, vždy důvody klientovi objasní, doporučí, co dále dělat, předá např. kontakt na někoho z kolegů. Běžně se terapie končí na základě vzájemné dohody, pokud dojdeme do bodu, že klient terapií získal, co potřeboval. Po ukončení terapie se můžeme dohodnout ještě na následném setkání, cca po půl roce, kde je možné probrat, jak se klientovi daří, jestli se mu podařilo udržet zavedené změny apod.

Kontakt
bottom of page