top of page

Sny – okna do duše

Sny – okna do duše

 

Všímáte si svých nočních snů? Pokud si je pamatujete a zajímají vás, pak možná odpověď zní ano. Sny mají vždy určitý, mnohdy na první pohled ne zcela zjevný, obsah, něco nám říkají o nás samotných a také třeba o situaci, ve které se nacházíme. Jejich výpovědní hodnotu si nelze ovšem představovat ve smyslu nějaké jednoduché rovnice, spojující jednotlivé výjevy ze snu s jednoduchým, obecně platným a z kontextu vytrženým výkladem, jako je tomu například ve snáři „psa ve snu viděti = potkáte se s rozzuřeným člověkem“.

 

V psychologickém chápání významu snů je to přeci jenom složitější. Sny odedávna člověka zajímaly a mnohdy byly dokonce chápány jako cosi magického nebo nadpřirozeného. To bylo zřejmě dáno jejich samotnou povahou, kdy se nám obrazy ve snech neobjevují v běžné přímočaré podobě ve smyslu, že dům znamená jednoduše a vždy dům. Jde o určitý přenesený, symbolický význam, který v mnohém závisí na kontextu celého snu a hlavně na kontextu celého klientova příběhu a situace, v níž se nachází, a kterou řeší. Proto nemůže nikdo jiný nežli člověk sám, někdy za pomoci terapeuta, lépe porozumět významu vlastního snu.

 

Jsou sny, které nám srozumitelné nejsou, smysl v nich nehledáme a nebo najít jednoduše nelze a pak se objevují i sny, kterým je najednou rozumět. Obsahují určitý aha zážitek, vhled, pochopení, kde se ve svém životě nacházím, a co bych například měl udělat, pokud je dotyčný člověk všímavý sám k sobě.

 

Pro ilustraci mohu uvést sen, ve kterém stál polorozbořený dům na třech vratkých tenkých pilířích, a který byl pro dotyčného člověka velmi silný s velmi jasným pocitem, který ze sna přetrvával. Tento pocit se týkal odrazu neutěšeného stavu manželství a v podstatě předjímal klientovo rozhodnutí týkající se odchodu z manželství, které posléze opravdu uskutečnil. Ne však samozřejmě na základě tohoto snu. Sen byl spíše chápán jako pochopení, potvrzení a přijetí pocitu, který se objevoval i v bdělém stavu, při rozvažování o řešení naznačené situace.

 

Další sen u jiného člověka se zase naopak týkal spíše určitého uklidnění, ujištění, že jsou i přes nepříjemnosti, se kterými se potýkal, věci, které jsou stabilní, má je rád a ty se nemění. Šlo o obraz, který spojoval zážitky z dětství s něčím ze současnosti, a v tomto přívětivém kontextu vyzníval sen jako určitá podpora nebo protiváha toho, čím se v bdělém stavu aktuálně hodně myšlenkově a pocitově zaměstnával.

 

Mnohdy takovéto sny nesou odpověď na určitou situaci, která je již nějakým způsobem naznačena, byť třeba zatím ne na zcela vědomé rovině. Mohou v sobě nést také nějakou obavu nebo naopak povzbuzení. Záleží jen a právě na tom, co tento konkrétní sen pro dotyčného člověka znamená, jaký význam mu přisoudí, jak mu porozumí, protože sny vycházejí z nás a nesou v sobě bohatý obsahový materiál pocházející dílem z našeho nevědomí, z našich obav, přání, konfliktů a zážitků. Někdy může být nápomocný terapeut, který je obeznámen s klientovým vnitřním prožitkovým světem a může nabídnout vlastní postřehy, které klient buď přijímá jako přínosné nebo odmítne jako něco, co mu nesedí, co mu není vlastní.

 

Častokrát se v takovýchto snech nějakým způsobem integrují minulé zážitky se zážitky aktuálními a náznakem řešení, které se vztahuje k budoucnosti. Také tady může být určitá podobnost s něčím magickým. Někdy se soudí, že sny mají ještě další funkci týkající se zpracovávání paměťových obsahů, ukládání a promazávání paměťových stop. V každém případě, ačkoli spíme, určitá naše část je aktivní a něco zpracovává, integruje, něco zkrátka plyne.

 

Existují různé cesty ke zkoumání našeho vnitřního vesmíru, který je nám někdy tak blízký a jindy zase tak vzdálený. Vše záleží na tom, budeme-li empatičtí sami k sobě, potom se můžeme dozvědět spoustu zajímavých věcí, které lze následně využít k sebepoznání na cestě k osobnímu růstu.

 

 

Publikováno na www.psychologie.cz

bottom of page