top of page

Psychologické poradenství, psychoterapie, krizová intervence

Poradenství

 

Psychologické poradenství je vhodné pro získání odpovědí k řešení konkrétního problému, např. neprospívání ve škole, volba povolání a další otázky spojené např. se školou nebo týkající se mezilidských vztahů. Někdy postačí jedno sezení, jindy je potřeba sezení několik.

 

Krizová intervence

 

Stabilizace ve velmi zátěžovém období, hledání vnitřních a vnějších zdrojů klienta- na co se může spolehnout, kdo může pomoci, jaké kroky je potřeba udělat. Porozumění a podpora.

 

Psychoterapie

Výčet potíží slouží  ke získání základní orientace, témata se mnohdy prolínají a v průběhu psychoterapie se mohou dostávat do popředí různá témata. Pokud trpíte jakýmikoli potížemi nebo problémy, je nejlépe vyhledat odbornou pomoc a nezůstávat na své problémy sám/sama. Je na odborníkovi, aby posoudil závažnost potíží a navrhl vhodnou léčbu.
Psychoterapie je léčba psychologickými prostředky. Je zaměřená na sebepoznání, rozvoj osobnosti a postupné změny v prožívání a chování, které následně vedou ke zmírnění nebo odstranění symptomů. Může mít různou délku od několika setkání po dlouhodobou práci v podobě pravidelných setkávání. Terapeutická práce je založená především na rozhovoru. Pracuji převážně nedirektivním způsobem, to znamená, že vám nevnucuji svůj pohled na situaci, v níž se nacházíte, ale budu vás podporovat v hledání vašich cest. Vždy se snažím respektovat individuální tempo klienta. V terapii je vhodný prostor pro vyjádření pocitů, myšlenek, ale i například pro mlčení, které má také svůj význam. Někdy jsem jako terapeutka aktivnější, jindy jsem více v pozadí, záleží na konkrétním průběhu sezení.
Vždy jde o vzájemně chtěné jedinečné setkání dvou lidí, pro klienta v bezpečném, příjemném prostředí a situaci.

 

Integrativní psychoterapie

 

Hlásím se k integrativním přístupům v psychologii. To znamená, že využívám kromě zásad rogeriánské psychoterapie i práci se sny, metodu aktivní imaginace (terapeutické využití představivosti), v opodstatněných případech metody nácvikové vycházející z principů učení, dále relaxační techniky, pokud se s klientem dohodneme, můžeme využít také hypnózu. Někdy pracujeme s výtvarným nebo pohybovým vyjádřením - jde o metody sloužící k navázání lepšího kontaktu se sebou samotným, k sebepoznání, relaxaci a uvědomění si vlastního těla a emocí, spojení těla s tím, co prožíváme.

 

Rogersovská psychoterapie

 

Je na klienta zaměřená psychoterapie, kdy středem terapeutického procesu je klient. Terapeut klienta provází a empaticky reaguje na klientovo prožívání. Klient určuje, co je pro něj důležité a hledá si svoje způsoby nahlížení na to, co prožívá. Terapeut reflektuje, nabízí, ale nevnucuje. Důležitý je terapeutický vztah a důvěra mezi terapeutem a klientem, která vzniká v procesu psychoterapie. Klient má možnost jednak prozkoumat svůj vnitřní svět a svoje způsoby chování k ostatním lidem, tomuto lépe porozumět, ale také postupně si zkoušet zavádět nové způsoby prožívání a chování do skutečného života. Vše probíhá individuálním tempem klienta. Klient má možnost opravdu projevit svoje emoce, tak jak se cítí/cítil, aniž by ho někdo hodnotil nebo kritizoval nebo třeba říkal, jak se má cítit a co má dělat. V psychoterapii je prostor i pro Vaše přemýšlení o všem, na co běžně nezbývá čas. I třeba pro mlčení. I když se navenek zdánlivě nic nemění, síla účinku psychoterapie je velká a změny se dostaví. Terapeutický proces probíhá i v období mezi sezeními.
Vyznávám rogeriánské hodnoty jako jsou úcta k člověku jako jedinečné lidské bytosti, víra v potenciál člověka ke změně. Podstatné přitom je, jak problém vidíte Vy z hlediska Vaší životní cesty.

 

Můžete se přijít poradit i ohledně možností psychologické pomoci pro blízkého člověka. Trpí-li někdo z Vašich blízkých psychickými, zdravotními nebo jinými potížemi, je pochopitelné, že i na Vás má tato situace dopad a nesete část tíže na svých bedrech. Můžeme tedy pracovat spolu na problémech, které máte Vy. Psychoterapie může být právě potřebný čas a prostor jenom pro Vás.

 

Pokud se rozhodnete pro psychoterapii, budu vás provázet v práci na sobě. A to je investice, která stojí za to.

 

Well-being

V rámci psychoterapie pracujeme společně s klientem na hledání nových způsobů prožívání a chování, sebeúzdravných mechanizmů, a také cest vedoucích k rozvoji osobnosti směrem ke spokojenějšímu bytí a pocitům pohody a zdraví (well-being). Budeme pracovat s tématy, která si do terapie přinášíte Vy a jsou právě pro Vás důležité.
Zdraví chápu nejen jako nepřítomnost nemoci, ale jako kvalitu života, kdy člověk zažívá psychickou i tělesnou pohodu a daří se mu dobře zvládat každodenní zátěže a stresy.

bottom of page