top of page

Relaxace, hlubinná imaginace, hypnóza, meditace, mindfulness, focusing

Relaxace

 

Pro navození tělesného a psychického uvolnění používám nejčastěji relaxační metodu známou pod názvem Schultzův autogenní trénink. Jde o nácvik postupného uvolňování svalstva a zklidnění vegetativních (tělesných) funkcí vedoucí následně k psychickému uvolnění. Někdy také Jacobsonovu progresivní relaxaci. Jde o navození uvolnění prostřednictvím uvědomění si kontrastu se svalovým napětím. Pro navození relaxovaného stavu využíváme i dechové techniky a řízené imaginace.

 

Klient tato cvičení může později provádět i v domácím prostředí. Relaxaci lze využít v běžném životě k uvolnění stresového napětí, načerpání sil, zklidnění a odpočinku. Může to být moment zastavení uprostřed běžného shonu a povinností. Pomocí relaxace dochází také k mírnění některých psychických a psychosomatických potíží. Působí i preventivně.

 

Podle délky a hloubky relaxace můžete docílit různé úrovně uvolnění a přijít do kontaktu se sebou samotným. Relaxace může být buď vhodným podpůrným prostředkem v rámci vaší psychoterapie nebo může sloužit jako prostředek, který pomáhá v rozvoji vaší osobnosti, např. ke zlepšení výkonnosti (soustředění, schopnosti učit se) ke zlepšení schopnosti kontrolovat svoje emoční reakce (strach, úzkost, zlost) a k podpoře představivosti (imaginace).

 

Hlubinná imaginace

 

V relaxovaném stavu lze využít léčebné síly představivosti, kdy je člověk v kontaktu se svým skrytým potenciálem a obsahy, které nejsou běžně ve vědomí dostupné. Rozvíjí se tvořivost, sebedůvěra. Jedna z možných dílčích cest práce na sobě.

 

Hypnóza (hypnoterapie)

 

Jde o zvláštní psychický stav někdy přirovnávaný ke spánku. Hypnóza má své charakteristické rysy a od spánku se liší tím, že část našeho vědomí je schopná vnímat a sledovat terapeutem zadávané sugesce. Jde o stav řízený hypnoterapeutem, kdy je klient postupně za pomocí sledování hypnotizačního bodu a počítání (např. od 1 do 10) přiveden do stavu zúženého vědomí (hypnotického tranzu). Za pomocí sugescí terapeut působí na odstranění klientových potíží a navození žádoucích stavů. Následně je klient z hypnózy probrán, nejčastěji opět za pomocí počítání. Měl by se cítit příjemně a odpočatě. Vždy na závěr sugeruji příjemné pocity.

 

Nejde o nic magického, jedná se o vědecky podloženou terapeutickou metodu. Je vhodná pro některé typy problémů a využitelná pouze u některých, tzv. hypnabilních osob. Tzn. že ne každého je možné do hypnózy uvést, někdo zůstane pouze ve stavu podobném např. relaxaci. Míru hypnability nelze předem předpokládat.

 

Terapii pomocí hypnózy, stejně jako jiný druh psychoterapie svěřte vždy do rukou člověku, kterému důvěřujete a je v této oblasti odborně vzdělaný. Hypnózu používáme, pokud je předpoklad, že touto cestou můžeme u klienta navodit žádoucí změny a vždy po vzájemné dohodě. Obvykle je potřeba k dosažení žádoucího efektu u klienta navodit hypnózu opakovaně. Lze použít k odstranění nežádoucích návyků jako je například kouření, přejídání nebo ke zmírnění psychických potíží jako je např. tréma, nejrůznější strachy, někdy ke zmírnění úzkostí, depresivního prožívání nebo k rozvoji schopností např. ke zlepšení soustředění apod. Rovněž míváme velmi dobré výsledky v psychosomatice např. při kožních problémech, padání vlasů psychogenního původu, potížích s trávením... Také lze využít ke změně postojů, odreagování a přeznačení některých traumatizujících či nepříjemných zážitků z minulosti.

 

Meditace

 

Různé cesty ke zklidnění mysli, např. pomocí redukce obsahů mysli- meditace na jednoduchý podnět, myšlenku, pozorování myšlenek a pocitů, také bdělá pozornost při určité činnosti.

 

Mindfulness

 

Trénink všímavosti se zacílením na neulpívání a plné prožívání přítomného tady a teď v mysli i těle. Postupně vede k usměrnění myšlenek a ke spokojenějšímu, barvitějšímu prožívání pozitivních a redukci negativních emocí a větší adaptabilitě.

 

Focusing

 

Tělesně ukotvené prožívání. Informace z těla ve vztahu k duševnímu prožívání. Prohloubení vědomého kontaktu se sebou a možnost nalézání sebeúzdravných mechanizmů.

bottom of page